FSE

Benvingut al blog de l'escola d'adults de Sant Feliu de Guíxols. Aquí trobaràs informació sobre la nostra escola i sobre les activitats que s'hi organitzen.


dissabte, 10 de setembre de 2016


http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacioadults/fons-social-europeu/ 

MATRÍCULA
CURS 2016-2017
US HI ESPEREM!!!!
http://agora.xtec.cat/cfaguixols/moodle/
Horari de secretària: de dilluns a dijous de16 a 20h.

dijous, 14 de juliol de 2016

Full informatiu

Participació dels centres de formació d’adults en el Programa Operatiu de Catalunya del Fons Social Europeu (FSE) 2014-2020

Curs 2016-2017 : L’FSE inverteix en el teu futur”

Informació
El Fons Social Europeu és un dels Fons Estructurals de la Unió Europea que promou inversions en totes les regions de al UE amb la finalitat de promoure la cohesió social i econòmica.
A través de diversos programes operatius, acordats per cada Estat membre i la Comissió Europea vol complir amb diversos objectius orientats al suport de l’ocupació, a la promoció de la inclusió social, a la lluita contra la pobresa i a l’eficàcia de l’administració pública.
Aquests programes descriuen les prioritats de l’FSE per a cada Estat membre i donen suport econòmic a projectes relacionats amb l’ocupació que duen a terme diferents organitzacions públiques i privades que són beneficiaris en l’Estat membre.
L’Estratègia Europa 2020 de març de 2010 per a un creixement intel·ligent, sostenible i innovador va establir cinc ambiciosos objectius en matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia.
L’objectiu és superar les conseqüències de la crisi econòmica i situar novament Europa en el camí del creixement econòmic.
Així, en l’àmbit de l’ocupació, l’Estratègia 2020 va fixar com a objectiu aconseguir ocupació per al 75% de les persones de 20 a 64 anys. O bé, en matèria d’educació, assolir una taxa d’abandonament escolar inferior al 10%. Pel que fa a la lluita contra la pobresa, l’objectiu és reduir en un 25% el nombre de persones que viuen per sota del llindar de la pobresa.
Els programes operatius del període 2014-2020 s’han definit com el full de ruta que ha de conduir a la consecució d’aquests objectius i se centra en els quatre eixos següents.
Eixos d’actuació
Eix 1: Foment de l’ocupació sostenible i de qualitat de la mobilitat laboral 
Eix 2: Foment de la inclusió social i de la lluita contra la pobresa i la discriminació
Eix 3: Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i de l’aprenentatge permanent.
Eix 4: Assistència tècnica
El Programa Operatiu de Catalunya de l’FSE 2014-2020
El programa operatiu a Catalunya se situa en el tercer eix d’actuació: invertir en educació, formació per a l’adquisició de capacitats i l’aprenentatge permanent.
A qui s’adreça?
Persones adultes que es formen per adquirir competències transprofessionals o que realitzen ensenyaments que els permetrà el retorn al sistema educatiu i la millora en el seu nivell d’estudis.


A quins ensenyaments?
- Ensenyaments de llengua estrangera (anglès i francès).
- Ensenyaments COMPETIC.
- Ensenyaments de preparació a proves d’accés a cicles formatius i a la universitat per a majors de 25 anys.
- Ensenyament per a l’obtenció el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Amb quin objectiu?
Fomentar i millorar l’accés a la formació i a l’aprenentatge permanent per qualificar les persones i augmentar les seves perspectives laborals

Més informació
Unió Europea
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=51&langId=es
Departament d’Ensenyament
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacioadults/
SOC https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/Fons_Social_Europeu_Catalunya/Missio_objectius.html


Cartell informatiu

PROGRAMA OPERATIU DE CATALUNYA 2014-2020, COFINANÇAT PEL FONS SOCIAL EUROPEU
Ensenyaments que possibiliten l’accés a diferents nivells del sistema educatiu
o Preparació per a les proves d’accés a grau mitjà
o Preparació per a les proves d’accés a grau superior
o Preparació per a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
o Ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes

Ensenyaments transprofessionals
o Llengua estrangera (anglès)
o Llengua estrangera (francès)
o Ensenyaments COMPETIC


dissabte, 11 de juny de 2016

PREINSCRIPCIONS JUNY 2016

DIES:

 • 20, 21 i 22 de Juny de 17 a 20h. TARDA
 • 23, 27 i 28 de Juny de 10 a 13h. MATÍ

CAL PORTAR:

 •  FOTOCÒPIA CARNET D'IDENTITAT  i
 •  DUES FOTOS CARNET (recents)


dijous, 3 de març de 2016


Proves d’accés a cicles formatius de grau superior 2016

Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any 2016. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any 2016) i tenen un títol (o el resguard d'un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior en què s'han inscrit.

Calendari:

 • Inscripció: a partir de les 9 hores de l'10 de març fins al 17 de març de 2016.
 • Últim dia de pagament de la taxa: 18 de març de 2016 (abans de les 22 hores).
 • Presentació de la documentació a l'institut: de l’11 al 18 d'abril de 2016, dins l’horari de registre del centre.
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 22 d'abril de 2016.
 • No admesos: Presentació de la documentació complementaria a l'institut: del 25 al 27 d'abril de 2016, dins l'horari de registre de documentació del centre.
 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 29 d’abril de 2016.
 • Prova: 9 de maig de 20156, a les 15:30 hores (part comuna) i 10 de maig de 2016, a les 15:30 hores (part específica). Les persones aspirants s'han de presentar 30 minuts abans.
 • Qualificacions provisionals: a partir del 23 de maig de 2016.
 • Termini per presentar consultes i reclamacions: del 24 al 26 de maig de 2016 (dins l’horari de registre).
 • Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 30 de  de maig de 2016.Convocatòria d'incidències

Les persones admeses que no hagin pogut presentar-se a la prova d'accés per causes de força major

alienes a la seva voluntat, i acreditin documentalment aquesta circumstància, poden presentar-se a la

convocatòria d'incidències en els instituts que es determinin.

 • És necessari que la persona inscrita presenti una sol·licitud a l'institut triat en el moment de la inscripció no més tard de les 12 hores del dia 13 de maig de 2016 per la prova d'accés a grau superior.

La comissió avaluadora corresponent resol la sol·licitud, i la relació de persones aspirants admeses i excloses es publica a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, amb indicació de l'institut on han d'anar, no més tard dels dies:

 • Publicació de la relació de persones admeses i excloses (grau superior): 17 de maig de 2016.

La comissió avaluadora de l'institut on està admesa la persona aspirant fa arribar el seu expedient original

a la comissió avaluadora de l'institut d'incidències en les dates previstes al punt anterior. A partir d'aquest moment, la persona inscrita passa a estar adscrita a tots els efectes a la comissió avaluadora d'incidències.

Els exàmens corresponents a la convocatòria d'incidències es realitzen els dies:

 • Prova d'accés a grau superior: 18 de maig de 2016, part comuna de la prova a les 9.30 hores i part específica de la prova a les 16.00 hores. Les persones aspirants s'han de presentar a l'institut 30 minuts abans de l'inici.

Taxes

 • Taxa d'inscripció a la prova: 36,85 euros (33,20 euros si la inscripció es fa per Internet).

Termini per fer el pagament: fins al 18 de març de 2016 (abans de les 22 h)

El pagament de la taxa es pot fer per Internet, des de l'enllaç que hi ha a l’aplicació d'inscripció al web "lacaixa.es" o per Servicaixa (la ruta que cal seguir és Pagaments > Pagaments amb codi de barres).

En qualsevol cas és imprescindible tenir la carta de pagament. Un cop feta l'operació, es recomana que se'n conservi el resguard.

 • Tenen una bonificació del 50% de l'import les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental. 

Per fer la inscripció per Internet hi ha una bonificació del 10%.

 • Es poden beneficiar de l'exempció del pagament les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

- tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
- tenir una discapacitat igual o superior al 33%,
- estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
- ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill d'una víctima).

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció; en cas que no quedi validat, cal presentar la documentació justificativa.